47105 at Gotherington on the 1730 to Toddington. 20/7/00